• ویزای تحصیلی استرالیاتحصیل در مدارس استرالیا
  • تحصیل در استرالیا
  • اقامت تحصیلی استرالیا
  • ادامه تحصیل در استرالیا
  • تحصیل در مدارس استرالیا

دانشگاههای استرالیایی موردتایید وزارت علوم تحقیقات وفناوری 
آخرین لیست دانشگاههای استرالیایی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات وفناوری به شرح زیرمیباشد:

گروه الف (ممتاز)

1.    Australian National University
2.    Monash University
3.    The University of New South Wales
4.    The University of Queensland
5.    The University of Sydney
6.    The University of Western Australia
7.    University of Adelaide
8.    University of Melbourne
9.    Macquarie University


گروه ب (خوب)

1.    Curtin University of Technology
2.    Deakin University
3.    Flinders University
4.    Griffith University
5.    James Cook University
6.    La Trobe University
7.    Murdoch University
8.    Queensland University of Technology
9.    RMIT University
10.    Swinburne University of Technology
11.    University of Newcastle
12.    University of South Australia
13.    University of Tasmania
14.    University of Technology, Sydney
15.    University of Wollongong
16.    University of Western Sydney
17.    University of New England
18.    Victoria University

گروه ج (متوسط)
1.    Australian Catholic University
2.    Australian Maritime College
3.    Central Queensland University
4.    Charles Sturt University
5.    Edith Cowan University
6.    Northern Territory University
7.    Southern Cross University
8.    University of Ballarat
9.    University of Canberra
10.    University of Southern Queensland