• ویزای تحصیلی استرالیاتحصیل در مدارس استرالیا
  • تحصیل در استرالیا
  • اقامت تحصیلی استرالیا
  • ادامه تحصیل در استرالیا
  • تحصیل در مدارس استرالیا

دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی اجازه ماندن دارند!دولت استرالیا در سال 2013 قانونی راتصویب کرد مبنی بر اینکه دانشجویان کارشناسی ,کارشناسی ارشد و دکتری میتوانند بعد از فارغ التحصیلی ویزای کار بگیرند و در استرالیا بمانند. طبق این قانون دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دو سال, دانشجویان کارشناسی ارشد تحقیقاتی تا سه سال و دکتری تا چهارسال اجازه ماندن بعد از فارغ التحصیلی را دارند.