• (+98) 21 22877346
  • info@pouyandegan.org
  • ساعت کاری: 9 الی 17
پویندگان دانش ملل پارسه

ویزای کارآموزی و تحقیقات در استرالیا

بواسطه ویزای کارآموزی و تحقیقات استرالیا  شما می توانید:

• بمنظور ارتقاء مهارت های خود در شغلتان، حیطه تحصیلات دانشگاهی، یا حوزه تخصصی خود در کارآموزی سازمان یافته ای شرکت کنید (کارآموزی شغلی)
• در دوره کارآموزی ارتقاء حرفه بعد از دریافت دعوتنامه در استرالیا شرکت کنید
• بعد از دریافت دعوتنامه در پروژه تحقیقاتی استرالیا شرکت کنید

 

شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت ویزای کارآموزی و تحقیقات اقدام کنید که یکی از مشمول یکی از گزینه های زیر باشید:
• کارآموز شغلی: جهت افرادی که به کارآموزی مبتنی بر محل کار نیاز دارند تا اینکه بتوانند مهارتهای خود را در شغل خود، زمینه تحصیلی دانشگاهی خود یا زمینه تخصصی خود را ظرف مدت 2 سال ارتقاء دهند.
• فرد متخصص، مدیر یا مقام رسمی دولتی: جهت افراد متخصص، مدیران یا مقامات رسمی دولتی که قصد شرکت در دوره های ارتقاء حرفه در استرالیا را دارند. این برنامه باید توسط یک کارفرما خارج از استرالیا سازماندهی شده و معمولاً تا 18 ماه بطول می انجامد.
• تحصیل کرده متخصص: جهت افرادی که در تخصص خاصی تحصیل کرده و جهت شرکت در پروژه تحقیقاتی بمدت 12 ماه در یک موسسه تحقیقاتی یا دانشگاه استرالیایی دعوت شده اند.

 

همچنین شما لازم است:

• اسپانسر داشته باشید 
• قصد حقیقی شما اقامت موقت در استرالیا باشد 
• پشتوانه مالی کافی داشته باشید 
• حداقل 18 سال داشته باشید

 

با داشتن ویزای کارآموزی و تحقیقات شما می توانید:

• در استرالیا تا زمان اتمام دوره کارآموزی یا تحقیقات اقامت داشته باشید 
• مشغول دوره کارآموزی که در درخواست ویزای خود مطرح کرده اید شوید 
• به دفعات از تاریخ صدور ویزا تا تاریخ اعتبار آن از و به استرالیا سفر کنید.