• (+98) 21 22877346
  • info@pouyandegan.org
  • ساعت کاری: 9 الی 17
پویندگان دانش ملل پارسه

ویزای کارشناسی ارشد و دکتری تحقیقاتی

ویزای بخش فرصت مطالعاتی تحقیقاتی کارشناسی ارشد (زیر گروه 500)

بواسطه ویزای کارشناسی ارشد و دکتری تحقیقاتی شما می توانید در استرالیا مشغول به انجام مطالعات تحقیقاتی کارشناسی اشد خود شوید.

شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت ویزای کارشناسی ارشد و دکتری تحقیقاتی اقدام کنید که در رشته ای جهت کسب یکی از مدارک زیر ثبت نام کرده باشید:
•کارشناسی ارشد دارای تحقیق
•دکتری

با داشتن ویزای کارشناسی ارشد و دکتری تحقیقاتی شما می توانید تا پایان دوره خود در استرالیا بمانید. بواسطه این ویزا شما شما می توانید به دفعات به استرالیا عزیمت کنید. اعضاء خانواده شما که همراه شما در استرالیا هستند تنها تا زمانی می توانند در استرالیا بمانند که شما در استرالیا باشید.

بواسطه ویزای کارشناسی ارشد و دکتری تحقیقاتی:

• شما می توانید در استرالیا تحصیل کنید
• اعضاء خانواده شما در صورت داشتن شرایط می توانند شما را در استرالیا همراهی کنند 
• از آغاز تحصیلات خود در دوره کارشناسی ارشد دارای تحقیق یا دوره دکتری در استرالیا، شما و اعضاء خانواده می توانید به هر تعداد ساعتی کار کنید
• همسر شما می تواند تا 3 ماه در استرالیا مشغول به تحصیل شود